Otvoreni natječajiwww.eeagrants.org/

Naziv nabave: Nabava radova za potrebe instalacije opreme u šest (6) grupa

Evidencijski broj nabave: EV-01/2023

Naziv projekta: Direct Laser Engraving

Broj ugovora: 2022/340861

Predmet ovog postupka nabave čini nabava radova za potrebe instalacije opreme za potrebe društva ANILOX d.o.o., sve sukladno uvjetima navedenima u Pozivu na dostavu ponuda te pripadajućim prilozima koji čine sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

Naručitelj ANILOX d.o.o. potpisnik je ugovora broj: 2022/340861, potpisanog dana 24.06.2022. godine, za projekt „Direct Laser Engraving“, u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga „Business Development and Innovation Croatia“ raspisanog od strane Innovation Norway za EEA i Norway Grants 2014 – 2021.

Društvo ANILOX d.o.o. djeluje u području pripreme za tisak i proizvodnje valjaka za tisak savitljive ambalaže i dekorativne industrije. Predloženi projekt „Direct Laser Engraving“ se odnosi na navedeno te se njegova nužnost realizacije ogleda u potrebi modernizacije proizvodnog procesa društva i uvođenja inovativnih zelenih tehnologija unutar tog procesa. Navedeno se vrši u svrhu postizanja ciljeva koji rezultiraju povećanjem konkurentnosti društva.

Uzimajući navedeno u obzir, u okviru projekta do sada je nabavljena nova tehnologija / oprema, kako slijedi:

  • Sustav za izravno lasersko graviranje za proizvodnju cilindara za duboki tisak (koji se sastoji od laserskog stroja s kontinuiranim valovima i stroja za naknadnu obradu za čišćenje ostataka procesa laserskog graviranja),
  • Preša za probni tisak cilindara te
  • Oprema za mjerenje – prijenosni spektrofotometar i denzitometar.

Stoga, predmet ovog postupka nabave čini nabava radova za potrebe instalacije nabavljene opreme. Detaljan opis predmeta nabave za svaku grupu predmeta nabave nalazi se u pripadajućim Troškovnicima, koji su sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

Predmet nabave podijeljen je u šest (6) grupa, ukupne procijenjene vrijednosti nabave od 90.000,00 EUR bez PDV-a, kako slijedi:

  • Grupa 1 – Instalacija računalne i programske opreme (26.000,00 EUR bez PDV-a)
  • Grupa 2 – Istovar i premještaj strojeva (5.800,00 EUR bez PDV-a)
  • Grupa 3 – Izrada i montaža metalne konstrukcije (13.750,00 EUR bez PDV-a)
  • Grupa 4 – Strojarske instalacije (26.000,00 EUR bez PDV-a)
  • Grupa 5 – Elektro instalacije (13.450,00 EUR bez PDV-a)
  • Grupa 6 – Građevinski radovi (5.000,00 EUR bez PDV-a)

U nastavku, zainteresiranim gospodarskim subjektima se na raspolaganje stavlja Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima, kao i eventualnim pitanjima i odgovorima prema zainteresiranim gospodarskim subjektima te sve eventualne obavijesti o izmjenama i dopunama Poziva na dostavu ponuda.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.06.2023. godine, sukladno odredbama Poziva na dostavu ponuda.

Preuzmite projektnu dokumentaciju ovdje: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (.zip, 1MB)

Zapisnike o pregledu i ocjeni ponuda i Odluke o odabiru za predmet nabave preuzmite ovdje: ZAPISNICI I ODLUKE (.zip, 73MB)


Garancija kvalitete

Imamo uspostavljen djelotvoran sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Također prepoznali smo i prihvatili odgovornost za čist i zdrav okoliš. Sredina u kojoj radimo poznata je kao prirodno i ekološki sačuvana i zdrava.